Walne zebranie

Zarząd Klubu Żeglarskiego „ Energetyk” zaprasza wszystkich swoich członków na Walne Zebranie, które odbędzie się w restauracji „Sami Swoi” ul. Hutnicza 1
dnia 26 marca godz. 15:30. 

Program Walnego Zebrania :

1. Sprawdzenie listy obecności

2. W wypadku braku wymaganej liczby członków 50% + 1 osoba, Walne Zebranie odbędzie się w tym samym miejscu o godz. 16:00. W tym wypadku wszystkie uchwały podejmowane będą zwykłą większością głosów.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania

4. Sprawozdanie Zarządu za rok 2014

5. Sprawozdanie Finansowe za rok 2014

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014

7. Glosowanie nad Absolutorium dla Zarządu za rok 2014

8. Sprawy różne

9. Zamkniecie Walnego Zebrania

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.